En accedir i registrar-se en ENOCONSENS s’informa del tractament de les seves dades en els termes descrits en aquesta política per part de ENOCONSENS.
El seu accés com a usuari està, per tant, subordinat a aquesta política, així com tota la legislació aplicable a la que es fa referència tant en aquest apartat com a l’Avís Legal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 18 anys, per tant només tindrà la condició d’usuari qui ostenti la majoria d’edat.
Aquesta Política de Privacitat s’aplica a totes les pàgines web i domini de la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI (en particular a https://enoconsens.compusensecloud.com/).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI.
CIF: G-4381401
Domicili Social: Carretera de Porrera km. 1 43730 Falset – Tarragona
Objecte social: Fundació sense ànim de lucre, amb l’ objectiu de realitzar recerca orientada i transferir als seus clients coneixement i innovació vitivinícola.
Pàgina web: https://vitec.wine
Delegat en Protecció de Dades “DPD”, contacte: info@vitec.wine
Telèfon: 977 831 766

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), a la
FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI tractem la informació que ens facilita amb la finalitat general de realitzar estudis en que s’avaluïn productes, tendències i opinions.
Així mateix, també podrem utilitzar la seva informació personal per:

 1. Informar-lo de la disponibilitat de proves i/o enquestes associades a un estudi, així com donar-li l’oportunitat de participar-hi.
 2. Atendre els seus dubtes o suggeriments associades.
 3. Compliment de la legislació vigent sobre la gestió i comunicació de dades personals.
 4. Gestionar la relació contractual que ens uneix.
 5. Gestionar l’enviament d’informació que ens sol·licita.
 6. Fer-li arribar mostres a les adreces que ens indiqui, prèvia acceptació expressa.

Amb caràcter general no s’ utilitzaran les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui la indicada en aquests punts. Si existeix un tractament de les seves dades amb una altra finalitat se l’informarà prèviament i requerirà la seva acceptació expressa.

 

DADES PERSONALS QUE TRACTEM

La base legal per la seva gestió de dades és la seva voluntat en respondre a les enquestes que li enviem essent aquestes necessàries per la prestació dels serveis. Les dades que li demanem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-les, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

En el procés d’alta a ENOCONSENS demanem la següent informació de caràcter personal:

 • Dades d’identitat: Nom, Cognoms, Gènere
 • Data de naixement
 • Dades de contacte: Telèfon de contacte i Correu electrònic
 • Lloc de residència habitual: Província, Localitat i Codi postal
 • Si té al·lèrgies o intoleràncies

En el moment de dur a terme estudis sobre productes, tendències i opinions, es faran generalment preguntes que avaluïn el comportament dels consumidors, així com preguntes relacionades amb els hàbits de consum, gustos i/o preferències envers productes. Aquesta informació no serà relacionada
amb la seva condició de participant en quant no es relacionen les seves dades personals amb la seva resposta. Les opinions sempre seran tractades de forma anonimitzades.

 

CONSIDERACIONS PER TENIR EN COMPTE PELS CONSUMIDORS

Per poder participar en els estudis, s’ha de registrar al sistema completant el qüestionari d’ alta de panelista. Un cop s’ha donat d’alta, el participant passarà automàticament a formar part de la base de dades d’ENOCONSENS gestionada per FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI.
És important mantenir actualitzades el conjunt de les seves dades personals. Si existís qualsevol modificació d’ aquestes, ha d’ avisar a la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI per garantir que la informació es processa d’acord amb les seves dades. Pot contactar amb la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI mitjançant correu electrònic a l’adreça vitec@compusensecloud.com o bé
mitjançant carta postal al domicili social de l’ entitat: Carretera de Porrera km. 1 43730 Falset – Tarragona.
La naturalesa del producte utilitzat majoritàriament als nostres experiments (vi) fa que, al tractar-se d’una beguda alcohòlica, cal que totes les persones participants siguin majors de 18 anys.
La participació als estudis d’ENOCONSENS és gratuïta i estarà disponible per a persones residents a Espanya i que compleixin les condicions esmentades en l’anterior paràgraf.
Tingui en compte que a l’hora de participar en els nostres estudis vostè accepta el conjunt de disposicions esmentades en la present política de privacitat. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, tot i que és possible que després de fer-ho encara tinguem el dret o la obligació sota la legislació aplicable de recaptar, usar, transferir o comunicar la seva informació
personal.
L’informem que és possible que haguem de conservar certa informació amb la finalitat de mantenir els registres i/o completar qualsevol transacció que hagi iniciat abans de sol·licitar un canvi o eliminació.
L’informem que els consentiments per vostè atorgats tenen caràcter completament revocable.
Aquesta revocació la pot realitzar en qualsevol moment, bé mitjançant l’ enviament d’ un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades (que figura a l’ inici del present document) o de forma directa en les diferents comunicacions que li remetem. Igualment, l’informem que aquesta revocació
no té efectes retroactius i que tindrà efecte a partir del moment que efectiu la sol·licitud.

 

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per la correcta realització dels estudis que duem a terme, així com per atendre les responsabilitats que se’n poguessin derivar i de qualsevol altra exigència legal.
Les dades personals proporcionades durant la relació contractual es conservaran durant els dos anys següents a la data en què obtenim per última vegada que ha estat informat, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

 

A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI no comunicarà les seves dades personals a cap tercer, llevat que se li informi prèviament i es compti amb la seva autorització expressa.
Sí que es poden comunicar les seves dades personals a les administracions públiques que ho demanin si és necessari per complir les especificacions de la llei vigent de protecció de dades.
La resta d’ informació recopilada que no sigui de caràcter personal podrà ser facilitada, anonimitzada, als clients que demanin la realització d’ estudis amb consumidors.
FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI es compromet a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el establiment en el RGPD.

 

TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

Les seves dades personals no seran transferides fora de la Unió Europea.
Per a la recollida de les dades l’entitat FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI empra una plataforma online gestionada mitjançant un programari pertanyent a una altra entitat diferent a FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI. La companyia propietària d’aquesta plataforma online és Compusense Inc.,
d’origen canadenc La Comissió Europea ha emès una decisió d’adequació que garanteix un nivell adequat de protecció de la informació personal en aquest país, i Compusense Inc. es compromet a garantir la seguretat de les dades dels consumidors complint amb l’article 28 del RGPD. Per al cas particular del programari d’origen canadenc, pot consultar aquesta disposició en relació amb Canadà en el següent enllaç. Així mateix, en qualsevol transferència d’informació personal fora de la unió, es requerirà el seu consentiment previ.

 

DRETS EN PROPORCIONAR-NOS LES SEVES DADES

Té dret a accedir a les seves dades; modificar les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; limitar el tractament de les seves dades; oposar-se al tractament de les seves dades; esborrar les seves dades.
Així mateix, si considera que la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI no està tractant correctament les seves dades està en el seu dret de retirar el consentiment expressat prèviament sense que això afecti la legalitat del processat de les dades ja efectuat i basat en el consentiment donat abans de la
revocació.
Si desitja retirar el seu consentiment haurà d’enviar un correu electrònic a enoconsens@vitec.wine, una carta postal a l’adreça: Carretera de Porrera km. 1 43730 Falset – Tarragona, o dirigir-se a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, essent l’AEPD la indicada en el territori nacional, www.aepd.es.

 

SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

La plataforma ENOCONSENS s’ integra dins del programari Compusense Inc. Aquest programari compta amb un sistema de seguretat emparat sota la certificació “System and organization Controls – SOC” de nivell 2, que garanteix, mitjançant sistemes de control intern, tant als usuaris com al
responsable del tractament de les dades, la seguretat, disponibilitat, la integritat del processament, la confidencialitat i la privacitat del conjunt de la informació registrada.

 

CONFIDENCIALITAT

FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI es compromet a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar les dades d’ acord amb les finalitats descrites, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’ alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’ acord amb el que s’estableix al RGPD.

Es garanteix la protecció de les dades personals de cada persona que s’ hagi registrat a la plataforma ENOCONSENS, de manera que seran gestionades amb absoluta diligència per tot el personal involucrat en totes les etapes del procés. No compartirem ni revelarem les seves dades a tercers excepte en els casos prèviament indicats, els establerts per llei i llevat que l’interessat ho autoritzi expressament.